Ekoposs+

Ekoposs+

Ing. Lucia Sandtner

Hviezdoslavova 477
905 01 Senica
IČO: 37172433
DIČ: 1043025995

Informácie o kancelárii Ekoposs+

Spoločnosť EKOPOSS + vznikla v roku 2008. V začiatkoch sa zameriavala na daňové poradenstvo a vedenie účtovnej a mzdovej agendy. Spoločnosť zastupuje  daňový poradca a správca konkurznej podstaty  Ing. Lucia Sandtner, PhD. 

Slovenská komora daňových poradcov 897/2008

Správca konkurznej podstaty – značka správcu S1529

V súčasnosti poskytujeme komplexné služby súvisiace s podnikaním.

 

Spracovanie jednoduchého účtovníctva

 • Pravidelné mesačné reporty obsahujúce prehľady o príjmoch a výdavkoch,  majetku, záväzkoch, výsledku hospodárenie ako i predbežnej daňovej povinnosti
 • Ročná účtovná závierka 
 • Spracovanie daňového priznania
 • Vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, Výkaz o príjmoch a výdavkoch, Výkaz o majetku a záväzkoch.

Spracovanie podvojného účtovníctva

 • Spracovanie kompletnej účtovnej agendy v sústave podvojného účtovníctva.
 • Pravidelné, na mesačnej báze zasielané výsledky hospodárenie ako aj predbežná kalkulácia dane z príjmu.
 • Pravidelné, na mesačnej báze postavené stavy saldokonta odberateľských aj dodávateľských faktúr, ako aj ďalších pohľadávok a záväzkov.
 • Vypracovanie kompletnej účtovnej závierky podnikateľského subjektu, Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky k účtovnej závierke, Výkaz cash flow.
 • Spracovanie daňového priznania

Ponúkame vedenie účtovnej agendy pre platiteľa DPH aj pre neplatiteľa  DPH.

 • Spracovanie účtovných dokladov pre účely DPH.
 • Spracovanie daňového priznania pre DPH.
 • Vypracovanie a elektronické zaslanie Súhrnného výkazu.
 • Spracovanie agendy ako aj vypracovanie Tlačiva DPH pre platiteľov používajúcich koeficient.

Mzdy - spracovanie a ročné zúčtovanie dane

 • Mesačné spracovanie miezd na základe podkladov od klienta.
 • Výpočet odvodov poistného za zamestnancov.
 • Zaslanie príslušných výkazov a prehľadov: 
 • do Sociálnej poisťovne,
 • do Zdravotnej poisťovne,
 • na Daňový úrad.
 • Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti.
 • Oznamovacia povinnosť  – zdravotná a sociálna poisťovňa.
 • Spracovanie platieb pre II. a III. pilier, DDS /doplnkové dôchodkové sporenie/.
 • Povinné, či dohodnuté zrážky zo mzdy z titulu exekúcie a pod.
 • Poradenstvo v mzdovej oblasti pri zmenách legislatívy a nižších právnych úprav.

Kde nás nájdete?